Ngày mai 27/01/2017 là ngày vía của Đức Phật Sakyamuni

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA
 
Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.
 
Ngày mai ngày 27 tháng 01 Dương lịch (tức là ngày 30 theo lịch Tây tạng) Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …
 
Mong mọi sự tốt lành !