Thiền định tịnh hóa Kim cang tát đỏa

Không một quan trọng nào lớn và quan trọng hơn,

Ngoài việc Thiền Định Kim cương tát đỏa và thực hành trì tụng.

Quan trọng cho chính ai đã cả tin,

Vào cuộc đời và tấm thân vật lý nầy là thật.

Sự trì tụng quan trọng biết bao,

Nhất là, khi chúng ta chưa tịnh hóa,

Tất cả chướng ngại của nghiệp bất thiện.

Và sai lầm biết bao khi nói rằng:

“ Tôi không hề làm điều gì bất thiện. Kể cả trong ý nghĩ,

Cho nên cần gì sự trì tụng và Tịnh Hoá ”.

 

Bạn có chắc mình không sai lầm?

Bạn có chắc mình không ích kỷ?

Bạn có chắc mình không còn tâm bi lụy?

Bạn có chắc mình đã lìa tâm thức nhị nguyên?

Bạn có chắc đã chuyển hoá tri thức vụn vặt,

Đã trở về trạng thái nghĩ ngơi. Như vào lúc ta chưa;

Được tạo thành trong chuyển hóa.

 

Bạn có chắc tâm thức không hề mê lầm,

Bởi si mê, tham luyến và sân hận?

Bạn có chắc rằng;

Không còn rơi vào mười bất thiện nghiệp,

Của thân, lời và ý?

 

Bạn có hiểu mười bất thiện nghiệp,

Được tạo tác bởi:

Thân có ba;

Sát, Đạo, Dâm.

Ngữ có bốn;

Nói dối,

Nói tổn thương người khác,

Nói xấu,

Nói tầm phào.

 

Ý có ba,

Thèm khát,

ý xấu và tà kiến.

Có bao giờ bạn rơi vào một trong những điều vừa kể,

Không chừng chẳng phải một mà còn hơn thế nữa.

 

Theo luật tự nhiên,

Chư Phật thường thuyết giảng

“ Nếu làm tổn thương người khác, Không gì khác hơn làm tổn hại chính mình ” .

Sự tổn thương không chỉ dành riêng cho thân vật lý,

Mà còn phá vỡ sự sáng trong;

Niềm hỷ lạc của tâm thức nghỉ ngơi.

Còn phá vỡ cân bằng Mandala của mình và người khác,

Và làm rối loạn môi trường chung quanh và pháp giới.

 

Sự bất ổn;

Là do tâm thức con người,

Sự bất ổn;

Là do tâm thức con người rối loạn,

Sự rối loạn tâm thức làm cho pháp giới chấn động.

Thế lại oán trách thế gian không yên ổn,

 

“ Xin nguyện tâm thức con người an bình.

Cho hòa bình có thật trong thế giới nầy,

Và tỏa khắp vũ trụ hằng sa ”.

 

Sự vận hành rối loạn,

Là do tâm thức chúng ta.

Rơi vào chiều xoáy ly tâm lực,

Nếu đi vào chiều xoáy hướng tâm.

Sự vận hành chỉ có một việc là vận hành,

Có nghĩa vận hành và vận hành như nhau.

Có nghĩa cúng dường xong Mandala vũ trụ,

Có nghĩa muốn được yêu thương,

Ta phải biết thương yêu.

 

Sự yêu thương không phân biệt,

Giữa đối tượng này hay đối tượng khác.

Sự yêu thương là bỏ nghi ngờ và lòng nghi kỵ,

Sự yêu thương không đòi hỏi đáp đền trở lại.

Sự yêu thương xa lìa tâm vị kỷ,

Sự yêu thương ngập tràn Hỷ Lạc Tánh Không.

Yêu thương để yêu thương chứ không gì khác,

Yêu thương thể như mình chưa được yêu thương.

Hãy yêu thương – giúp đỡ và làm lợi ích cho người,

Để chợt thấy lòng mình ngập tràn hỷ lạc.

 

Đừng sợ mất mát –

Những gì thuộc vật chất . Vì cuối cùng nó vẫn mất đi,

Không cách này thì cũng bằng cách khác.

Cái bạn cần sợ mất mát,

Không còn được thương yêu cho dù lòng mong muốn.

Cái bạn cần sợ nó mất đi,

Chính là sự quân bình của Mandala Pháp giới.

Là tâm thức tiếp tục rơi vào vụn vặt,

Là xa lìa tĩnh lặng như nhiên.

 

Không gì giản dị hơn là luật nhân quả,

Hận thù sẽ được thù hận.

Yêu thương sẽ được yêu thương,

Và tĩnh lặng sẽ đi vào bản thể.

Thế nên hãy xa lìa sự vụn vặt của thức tri,

Sẽ đương nhiên trong trạng thái như nhiên.

Như thế đó chư Phật thường dạy bảo,

Các thánh hiền vẫn thế làm theo.

Còn chúng ta bao giờ từ bỏ,

Để thực hành tịnh hóa ác nghiệp đẳng đeo.

 

Thực hành tịnh hóa Vajrasattva,

Có năng lực mạnh hơn ác nghiệp.

Chở che trong những trải nghiệm khó khăn,

Sự tạo tác quả và nhân bất thiện nghiệp.

Là phương pháp duy nhất và quan trọng nhất,

Cho tất cả những khó khăn trở ngại.

Và thực sự vô cùng cần thiết,

Cho những người,

Quyết tin vào mỗi một kiếp sống nầy.

 

Thực hành tịnh hóa,

Mới có thể học hỏi những điều mới lạ,

Về thực tại cuộc sống;

Hay bản tánh tất cả mọi hiện tượng.

Những triết thuyết và những chủ đề mới mẻ,

Phù hợp với ý nghĩa hiện tại của nhân sinh.

Vượt khuôn sáo lối mòn xưa cũ,

Nhìn nhận ra những phẩm tính khả thi.

Kinh nghiệm được hạnh phúc tạm thời hay tối hậu,

Cái nhỏ nhoi tạm bợ của cấu trúc vật lý mong manh.

 

Khi nói về sự trưởng thành tâm thức,

Là nói về sự thực hành,

Tịnh hóa của Kim Cang thừa vĩ đại.

Như Đức Văn Thù đã từng dạy bảo,

Cách thực hiện hoá nhanh chóng con đường giác ngộ,

Không gì khác hơn là ba việc phải làm xong:

Thực hành Tịnh hóa và tích lũy công đức.

Chú tâm cầu nguyện đến Đạo Sư.

Tích lũy công đức trên con đường giác ngộ .

 

Nói như thế có nghĩa gì hơn,

Việc thực hành ý nghĩa các vấn đề trọng đại.

Quy y – Cúng dường – Sám hối và Hồi hướng,

Để Tịnh Hóa các chướng ngại che ám tâm ta.

Của khổ não, tai ách, tật bệnh và bất thiện nghiệp.

 

Hãy quy y, lễ lạy và bái sám, Hãy cử hành nghi lễ;

Như lúc nào Tam bảo cũng hiện tiền nơi trước mặt,

Hãy cử hành lễ bằng cả con người và ý nghĩ.

Phật hiện tiền như thể một người thân,

Các tùy tùng thị giả quanh ngài đều mãn nguyện.

Mĩm miệng cười tỏa ánh sáng vô biên,

Mãn pháp giới và thu vào chủng tự nơi tim.

Trên tòa sen đỉnh đầu con ngài ngự,

Ánh sáng từ tim ngài ban phát xuống tim con,

Con hòa nhập với ngài;

Tất cả sẽ đồng vào hư không nền tảng.

Chớ quy y như hạng người tùy tiện

Mua thông hành vào cõi Phật tịnh thanh.

Cửa giải thoát không hề rộng mở,

Cho loại người ngu xuẫn dối quanh.

 

Cúng dường pháp là điều không thể thiếu,

Cho phẩm vật chính là điều hệ trọng.

Phải tinh sạch và nhất là hợp pháp,

Không do trộm hay cướp đoạt của người.

Không gợi ý;

Không bày trò dụ dỗ,

Không độc hại;

Hay được tạo bởi ác tâm.

Mà phải từ tấm lòng tha thiết,

Như con thơ dâng hiến mẹ hiền.

Những sáng trong, đầy những thơ ngây,

Và mềm dịu, nhẹ nhàng nhưng trang trọng.

 

Phẩm vật phải được rửa bằng lòng từ ái,

Được nâng niu bằng phẩm chất trắng trong.

Được trưng dọn trong không gian nghệ thuật,

Rất đơn giản nhưng trang nghiêm trong vẻ đẹp.

Của tấm lòng con trẻ hiến dâng ,

Rồi Tịnh hóa trong ba luân vô niệm.

 

Nghiệp tích tập nhiều đời nhiều kiếp,

Cũng đều do Thân – Ngữ – Ý gây nên.

Cũng đều do chúng ta nhầm lẫn,

Nhận lấy thực những điều không thực,

Của giác quan mang lại cho ta.

Những cảm xúc hình thành cảm giác,

Được ghi vào ký ức tàng thư.

 

Hãy Sám Hối chúng bằng Tịnh Hóa,

Của con đường Kim Cang thừa vĩ đại.

Bằng cách tụng Thần Chú Trăm Âm,

Của Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa.

Hay trì tụng chân ngôn ngắn gọn,

Om Vajrasattva Hum .

Hai mươi mốt lần liên tục trong ngày,

Sẽ ngăn chặn những điều bất thiện.

Và Tịnh hóa những điều tiêu cực,

Của thân tâm trong nhiều kiếp bợn nhơ.

 

Mong rằng bất cứ ai –

Bất kỳ ai ở nơi đâu,

Cho dù trong bất cứ thế giới nào. Nghe những lời nầy,

Đều có được cảm hứng đi trên con đường Tịnh Hoá .

Để thực hành những pháp tu và ẩn tu,

Của Vajrasattva – Kim Cang Tát Đỏa.

Đều được hướng dẫn bởi lòng bi –

Của các Đạo Sư Kim Cang Thừa vĩ đại.

 

Nhất là với tấm lòng từ ái –

Của Lama Thubten Yeshe,

Các ngài sẽ giúp chúng ta giải thoát.

Khỏi nghiệp bất thiện nhiều kiếp đọa đày,

Nhiều khổ đau trong các cõi thấp.

Cũng như trong các cõi người, trời,

Và dẫn dắt chúng ta trên con đường toàn giác.

Mong những lời chúc lành đến cho những ai,

Những ai thấy, nghe, tiếp xúc hay nhớ lại.

Thậm chí chỉ nói hoặc nghĩ về pháp về pháp Vajrasattva,

Con đường Tịnh hóa vô song –

Của Kim Cang Thừa vĩ đại.

Sẽ không bao giờ sinh vào cõi thấp,

Và trở lại làm con người hoàn hảo.

 

Gặp được Thiện Tri Thức Đại Hạnh của Đại Thừa.

Đầy đủ những phẩm tính thực hành,

Tịnh Hóa Vajrasattva trong mỗi ngày.

Và mau chóng thành tựu trạng thái giác ngộ ,

Của Đạo Sư Kim Cang Tát Đỏa.

Mong mọi sự điều tốt lành toàn thiện,

Mong hòa bình có thật trong thế giới này;

Và phổ khắp toàn thể vũ trụ hằng sa.

Đức Lama Zopa Rinpoche