Sáu câu hỏi

Tâm đầy rẫy sự phóng chiếu,

nhiều hơn cả bụi vi trần dưới ánh mặt trời. Có ai là một yogi hay yogini (*) chứng đắc, nhìn thấy được hiện tướng của vạn vật, trần trụi như chúng là,

ở ngay nơi chúng đang hiện diện?

Chân tánh nguyên sơ của vạn pháp

không dựa vào sự kết tạo của nhân và duyên. Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc, thấu triệt được cốt tủy của điều này, bứng sâu vào đến tận gốc rễ hay không?

Hàng trăm người với gươm và giáo cũng chẳng thể nào chặn đứng

sự thôi thúc bất chợt của vọng niệm trong tâm. Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc, thấy ra được rằng,

tham luyến có thể tan biến và tự giải thoát cho chính nó hay không?

Sự vận hành của tâm tạo tác,

chẳng thể nào khoá lại trong một chiếc hộp sắt. Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc, thấy ra được rằng,

tự chính vọng tâm ấy

cũng mang tánh Không?

Ngay cả các vị hộ phật trí tuệ cũng không lánh xa các lạc thọ.

Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc, có thể nhìn xuyên qua được

cái trong suốt của sự vận hành của thức hay không?

Còn các hiện tướng của sáu loại đối tượng khi đối diện với sáu thức thì sao?

Ngay cả đôi tay của các Đấng Chiến Thắng

cũng chẳng thể nào ngăn chặn được.

Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc,

có thể ngộ ra được rằng,

chẳng có đối tượng nào

đằng sau các hiện tướng ấy hay không?

(*) Yogi: hành giả du già; yogini: nữ hành giả du già.

Đức Milarepa