Cúng dường Mandala để vun bồi phước huệ

Ngài hiểu rõ những gì tương đối đều là dối gạt,
nhưng Ngài vẫn vun bồi (hai bồ công đức).

Ngài thấu suốt rằng trong viên mãn chẳng có gì để thiền định,
nhưng Ngài vẫn thực hành thiền định.

Ngài thấy tương đối và viên mãn thảy hợp nhất,*
nhưng Ngài vẫn tinh tấn thực hành.

Đạo Sư Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài!

* Theo nghĩa đen. “Ngài đã thể nhập trạng thái hợp nhất bất khả phân.”

Sự cần thiết của việc vun bồi hai bồ công đức

Ta không thể đạt được sự thuần tịnh hỗ tương của Phật Quả hoặc hoàn toàn thấu suốt chân lý của tánh Không mà không hoàn tất việc vun bồi hai bồ công đức (phước đức và trí tuệ). Như trong Kinh điển có nói:

Chừng nào ta chưa hoàn tất vun bồi hai bồ công đức thiêng liêng, 
Ta sẽ không bao giờ chứng ngộ được tánh Không vi diệu.

Và:

Trí tuệ nguyên sơ tối thượng chỉ có thể hình thành 
Như là dấu hiệu của công đức đã được tích lũy và chướng 
ngại đã được tịnh hóa, 
Cũng như nhờ lực gia trì của một bậc Thầy chứng ngộ. 
Hãy biết rằng đặt niềm tin vào bất kỳ phương tiện nào khác là điều điên rồ.

Ngay cả những người đã thực sự chứng ngộ tánh Không cũng cần duy trì những bước tiến của họ trên con đường tu cho tới khi họ đạt được Phật Quả viên mãn, và vì thế họ vẫn cần nỗ lực vun bồi công đức. Đức Tilopa, Pháp Vương của các hành giả du già, đã nói với Naropa rằng:

Naropa, con ta, cho tới khi con chứng ngộ được rằng Mọi hình tướng – những gì xuất hiện do duyên tương khởi Thực ra không bao giờ sinh khởi, không bao giờ xa lìa, thì hai bánh xe cho cỗ xe của con, là sự tích lũy công đức.

Bậc hành giả du già vĩ đại Virupa đã nói trong Doha (bài chứng đạo ca) của Ngài:

Bạn có thể có sự xác tín vĩ đại không mong cầu Phật Quả tương đối * Nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc vun bồi công đức vĩ đại; hãy nỗ lực tối đa trong khả năng của bạn.

* Điều này ám chỉ một trạng thái tu chứng, có lòng tin không thể lay chuyển nơi Phật tánh đã vẫn từng hiện diện trong bản tâm.

Và Đức Dagpo Rinpoche vô song nói:

Ngay cả khi sự chứng ngộ của bạn siêu vượt các ý niệm cho rằng chẳng có gì để vun bồi hay tịnh hóa, hãy cứ tiếp tục tích tụ ngay cả những lượng công đức nhỏ bé nhất.

Đấng Chiến Thắng, nương nơi lòng đại bi và nương nơi các phương tiện thiện xảo, đã giảng dạy vô số phương pháp để giúp ta thực hiện việc tích tụ công đức. Phương pháp tốt nhất trong các phương pháp này là cúng dường mạn đà la. Trong một Mật điển có nói:

Cúng dường chư Phật trong tất cả các cõi Phật 
Toàn thể tam thiên đại thiên thế giới 
Tràn đầy tất cả những gì có thể ao ước, 
Sẽ làm viên mãn trí huệ nguyên sơ của chư Phật.**

** Có nghĩa là sự tích tụ công đức qua pháp tu này sẽ cho phép trí huệ viên mãn của Phật tánh của ta hiển lộ.

Theo truyền thống này, khi cử hành cúng dường mạn đà la như thế, chúng ta sử dụng hai mạn đà la riêng rẽ: mạn đà la thành tựu và mạn đà la cúng dường.

Vật liệu nào có thể dùng để làm mạn đà la thì tùy thuộc vào khả năng tài chánh của bạn. Loại đế mạn đà la (mandala base) tốt nhất được cấu tạo bằng các chất liệu quý như vàng và bạc. Một đế mạn đà la chất lượng trung bình làm bằng thứ kim loại để đúc chuông hoặc một vài vật liệu tốt khác. Trong trường hợp tệ nhất, bạn có thể sử dụng ngay cả một phiến đá nhẵn phẳng hoặc một miếng gỗ.

Những phẩm vật cúng dường lý tưởng nhất được đặt trên đế (base) của  mạn đà la gồm có các loai đá qúy: ngọc lam, san hô, ngọc bích, ngọc trai và những thứ khác. Tốt bậc nhì là các loại trái cây có dược tính như arura, và kyurura. Bình thường thì chúng gồm có các loại hạt như lúa mạch, lúa mì, gạo hay các hạt đậu, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì bạn cũng có thể sử dụng ngay cả đá cuội, sỏi, cát và v.v…  đây chỉ đơn thuần là một sự hỗ trợ cho công phu quán tưởng của bạn. Dù đế mạn đà la của bạn được làm bằng bất kỳ vật liệu gì, hãy lau chùi sạch sẽ với sự cẩn trọng cao độ.

Đức Patrul Rinpoche