Bệnh khổ nghịch duyên phải gánh sao đây

Nam mô Thượng Sư

1/ Khối thân huyễn của tôi và người
Bệnh thì bệnh, bệnh được là vui
Ác nghiệp đã gieo nhờ đó cạn
Thật ra pháp tu nhiều trăm vạn
Chỉ là để tịnh nhị chướng thôi

2/ Không bệnh thì thôi, khỏe là vui
Thân tâm vui thì thiện hạnh tăng
Thật ra thân người muốn đừng phí
Phải giao ba cửa cho việc lành

3/ Không tiền thì thôi, nghèo là vui
Khỏi giữ, khỏi mất, khỏi lôi thôi
Thế gian nóng giận bao tranh chấp
Chắc chắn chỉ vì bám của thôi.

4/ Có tiền thì có, giàu là vui
Kho công đức tăng là đủ rồi.
Đời này kiếp sau bao phúc lợi,
Chắc chắn nhờ công đức đơm hoa.

5/ Chết liền thì chết, chết là vui.
Nghịch duyên chặn hết, không cho qua,
Tập khí tốt lành luôn gắn bó,
Đường không mê lạc, nhất định vào.

6/ Sống lâu thì sống, sống là vui,
Hoa mầu thật chứng đã đâm chồi,
Lời khai thị, nắng mưa đừng giảm,
Gần gũi cho lâu, sẽ chín mùi

7/ Dẫu thế nào cũng hãy cứ vui.

Như vầy, có vị Geshe dòng Sakya hỏi rằng khi gặp bệnh khổ nghịch duyên thì phải làm sao, để giải đáp cách đưa bệnh khổ nghịch duyên vào đường tu, tôi, tôn giả Thogme, người nói chánh pháp, lập ra phương thức này.

Đức Gyalse Thogme Zangpo 

Việt ngữ: Hồng Như