Những lợi lạc của Thần chú Kim Cương Thượng Sư

Kính lễ Bậc Thầy, Bổn Tôn, Không hành nữ.

Con, người phụ nữ thấp kém Yeshe Tsogyal, dâng cúng Mandala ngoài, trong và mật, xin kính cẩn tác bạch:

“Hỡi Đại Sư Liên Hoa Sinh, những Phật sự của Ngài vì lợi lạc của mọi hữu tình chúng sinh ở Xứ Tạng, trong đời này và các đời tương lai, là vô cùng lớn lao. Chẳng ai có lòng từ ái như vậy từng xuất hiện trong quá khứ và cũng chẳng có ai như vậy trong tương lai. Các thực hành mà Ngài ban cho chúng con giống như cam lồ trọng yếu; mặc dù là một người phụ nữ thấp kém, về điều này, con chẳng có nghi ngờ gì! Tuy nhiên, những hữu tình chúng sinh trong tương lai có vô số ý niệm và nhiều sự thù ghét; họ sẽ có tà kiến với Thánh Pháp và đặc biệt, họ sẽ báng bổ giáo lý thù thắng của Mật điển bí mậtLúc ấy, bệnh dịch, nạn đói và chiến tranh sẽ lan tràn khắp nơi và cụ thể, Trung Hoa, Tây Tạng và Mông Cổ sẽ bị phá hủy như tổ kiến. Một thời kỳ đầy khổ đau sẽ giáng xuống đầu người Tây Tạng.

Ngài đã thuyết giảng nhiều cách thức để chữa lành những phiền não này, nhưng chúng sinh tương lai chẳng có thời gian để hành trì. Những vị có chút thiên hướng với thực hành sẽ bị ngăn cản bởi các chướng ngại mạnh mẽ. Chúng sinh sẽ chẳng hòa hợp với nhau; những nguồn dự trữ và vật chất sẽ trở nên thiếu thốn. Những thời kỳ như vậy sẽ cực kỳ khó đẩy lùi. Trong thời kỳ như thế, thầy ơi, những lợi ích của việc chỉ nương tựa vào thực hành thần chú Kim Cương Thượng Sư là gì? Vì lợi lạc của những kẻ trí tuệ kém cỏi trong tương lai, con chí thành cầu khẩn Ngài khai thị”.

Đại Sư Liên Hoa Sinh đáp rằng:

“Này tín nữ, điều con nói là hoàn toàn đúng. Vào những thời kỳ như thế trong tương lai, thực hành đó chắc chắn sẽ đem lại lợi lạc tạm thời và lâu dài cho chúng sinh hữu tình. Mặc dù Ta đã chôn giấu nhiều kho tàng trong đất, nước, đá, hư không cùng nhiều nơi khác, thứ chứa đựng các chỉ dẫn cốt tủy và phương pháp hành trì không thể nghĩ bàn, trong thời đại suy đồi, sẽ thật khó để những kẻ may mắn tìm được hoàn cảnh và điều kiện để gặp gỡ giáo lý; đó là dấu hiệu cho thấy công đức của chúng sinh đang dần cạn kiệt.

Tuy nhiên, trong những lúc như thế, thần chú Kim Cương Thượng Sư quan trọng này – nếu được trì tụng với mong ước Bồ đề tâm bao la tại các thánh địa vĩ đại, tu viện, trên đỉnh những ngọn núi cao hay bên bờ những dòng sông lớn, tại những địa điểm mà chư thiênma quỷ và tinh linh xấu xa cư ngụ, tại đầu của các thung lũng, những nơi ngã ba hay tương tự – bởi các vị Ngakpa với thệ nguyện không bị hủy phạm, các tu sĩ trì giới nghiêm cẩnthiện namtín nữ với các phẩm tính tốt lành v.v. bất kể bao nhiêu lần – một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, mười triệu, một trăm triệu v.v. – đều đem lại lợi lạc và sức mạnh không thể nghĩ bàn. Các quốc gia ở khắp nơi sẽ được bảo vệ khỏi bệnh dịch, nạn đói, chiến tranh, xung đột vũ trang, mùa màng thất bát, điềm xấu và tà thuật. Mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất đai phát triển. Trong đời này, các đời tương lai và trong giai đoạn bardo, những hành giả may mắn sẽ gặp lại Ta nhiều lần – những hành giả tốt nhất sẽ thực sự gặp Ta, hoặc trong các linh kiến, và ít nhất là trong những giấc mộngDần dần hoàn thiện các địa và con đường [đạo], chẳng nghi ngờ gì họ sẽ gia nhập hàng ngũ chư Trì Minh Vương nam và nữ tại cõi Ngayab Ling.

Thậm chí trì tụng 100 biến mỗi ngày không gián đoạn cũng khiến con trở nên thu hút với người khác. Đồ ăn, của cải và niềm vui sẽ xuất hiện tự nhiên. Nếu con trì tụng thần chú này một nghìn biến, mười nghìn biến hay nhiều hơn mỗi ngày, con sẽ ảnh hưởng đến người khác bằng sự uy nghiêm của bản thân và sự gia trì cùng với sức mạnh sẽ đạt được liên tục, không chướng cản. Nếu con trì tụng một trăm nghìn biến, mười triệu biến biến hoặc hơn, tam giới sẽ nằm dưới sự kiểm soát của con; ba cấp độ của sự tồn tại sẽ nằm dưới sự thống trị vinh quang của con; chư thiên và tinh linh sẽ tuân theo lệnh của con; bốn kiểu hoạt động giác ngộ sẽ được hoàn thành không chướng ngại và con sẽ đem lại vô số lợi lạc cho mọi hữu tình chúng sinh theo bất cứ cách thức nào cần thiết. Nếu con trì tụng ba mươi triệu biến, bảy mươi triệu biến hoặc hơn, con sẽ không bao giờ rời xa chư Phật ba thời và cũng không rời xa Ta; vì thế, tám bộ chư thiên và tinh linh sẽ tuân lệnh con, tán thán những lời nói của con và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà con giao cho họ.

Tốt nhất, những hành giả sẽ đạt được thân cầu vồng; không thể thành tựu điều đó, lúc lâm chung, tịnh quang mẹ-con sẽ gặp gỡ; và ít nhất, họ sẽ gặp lại Ta trong giai đoạn trung ấm [bardo] và mọi nhận thức của họ sẽ được giải phóng vào bản tính trọng yếu của chúng; họ sẽ tái sinh trong cõi Ngayab Ling và đem lại vô số lợi lạc cho hữu tình chúng sinh”.

Ngài đã khai thị như thế.

“Hỡi Đại Sư, chúng con thành kính tri ân Ngài vì đã khai thị về những lợi lạc và sức mạnh lớn lao như vậy. Ngài vô cùng từ ái. Mặc dù sự giảng giải về các lợi lạc và sức mạnh của những âm tiết trong thần chú của Đại Sư Liên Hoa chẳng dễ hiểuvì lợi ích của chúng sinh trong tương lai, con thỉnh cầu Ngài ban một sự giải thích ngắn gọn,” Đức Bà nói.

Sau đấy, Đại Sư đáp:

“Này, thiện nữ nhânthần chú Kim Cương Đạo Sư không chỉ là thần chú quan trọng của Ta, mà còn là tinh túy của chư Bổn tôn thuộc bốn bộ Mật điển, chín thừa, tám vạn bốn nghìn Pháp mônTâm yếu của tất thảy chư Phật trong ba thời, chư đạo sư, chư Bổn tôn, chư Không Hành Nữ, chư Hộ Pháp đều nằm trọn trong thần chú này. Sau đây, Ta sẽ giải thích điều này. Hãy lắng nghe thật kỹ và khắc ghi trong tim. Hãy trì tụng thần chú này. Hãy viết nó. Hãy truyền lại cho hữu tình chúng sinh trong tương lai.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ là tinh túy tối thắng của thân, khẩu và ý giác ngộ.

VAJRA là tinh túy tối thắng của Kim Cương Bộ.

GURU là tinh túy tối thắng của Bảo Sinh Bộ.

PADMA là tinh túy tối thắng của Liên Hoa Bộ.

SIDDHI là tinh túy tối thắng của Sự Nghiệp Bộ.

 là tinh túy tối thắng của Phật Bộ.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O là Báo thân trọn vẹn của Năm Gia Đình Phật {Ngũ Trí Như Lai}.

Ā là Pháp thân bất biến trọn vẹn.

 là Hóa thân trọn vẹn – Guru Rinpoche.

VAJRA là tập hội đầy đủ chư Bổn tôn Heruka.

GURU là tập hội đầy đủ chư đạo sư Trì Minh Vương.

PADMA là tập hội đầy đủ các Không Hành Nữ và Phật Mẫu oai hùng.

SIDDHI là tâm yếu của tất cả các Bổn tôn tài bảo và Hộ Pháp kho tàng.

 là tâm yếu của mỗi vị Hộ Pháp.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ là tâm yếu của ba bộ Mật điển.

VAJRA là tâm yếu của Luật Tạng và Kinh Tạng.

GURU là tâm yếu của Luận Tạng và Kriya Yoga.

PADMA là tâm yếu của Upa và Yoga Tantra.

SIDDHI là tâm yếu của Maha và Anu Yoga.

 là tâm yếu của Đại Viên Mãn Ati Yoga.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ tịnh hóa các che chướng của ba độc của tâm.

VAJRA tịnh hóa che chướng của căm ghét và thù hằn.

GURU tịnh hóa che chướng của sự kiêu mạn.

PADMA tịnh hóa che chướng của tham luyến.

SIDDHI tịnh hóa che chướng của sự đố kỵ.

 tịnh hóa che chướng của vô minh và các cảm xúc phiền não.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ giúp thành tựu ba thân.

VAJRA giúp thành tựu Đại viên cảnh trí.

GURU giúp thành tựu Bình đẳng tính trí.

PADMA giúp thành tựu Diệu quan sát trí.

SIDDHI giúp thành tựu Thành sở tác trí.

 giúp thành tựu mọi điều đến từ trí tuệ nguyên sơ.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ điều phục chư thiêntinh linh và con người.

VAJRA điều phục Càn-thát-bà và tinh linh lửa.

GURU điều phục Tử thần và tinh linh ma quỷ.

PADMA điều phục các vị thần gây hại liên quan tới nước và tinh linh thống trị tâm.

SIDDHI điều phục các ma quỷ oai hùng thường lui tới những ngọn núi và đèo.

 điều phục các ma quỷ hành tinh và vị thần địa phương.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ giúp viên thành sáu ba la mật.

VAJRA giúp viên thành các hoạt động tức tai.

GURU giúp viên thành các hoạt động tăng ích.

PADMA giúp viên thành các hoạt động kính ái.

SIDDHI giúp viên thành các hoạt động giác ngộ.

 giúp viên thành các hoạt động điều phục.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ đẩy lùi tà thuật của Phật tử và hành giả Bonpo.

VAJRA đẩy lùi sức mạnh gây hại của các Bổn tôn trí tuệ.

GURU đẩy lùi sức mạnh gây hại của tám bộ chư thiên và ma quỷ.

PADMA đẩy lùi sức mạnh gây hại các vị thần thế gian và tinh linh.

SIDDHI đẩy lùi sức mạnh của loài Rồng Naga và thần bản địa.

 đẩy lùi sức mạnh của cả ba: thiên, ma quỷ và con người.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ nghiền nát sức mạnh của năm độc.

VAJRA nghiền nát sức mạnh của căm ghét và thù hận.

GURU nghiền nát sức mạnh của kiêu mạn.

PADMA nghiền nát sức mạnh của tham luyến.

SIDDHI nghiền nát sức mạnh của đố kỵ.

 nghiền nát sức mạnh của chư thiênma quỷ và con người.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ giúp thành tựu thân, khẩu và ý giác ngộ.

VAJRA giúp thành tựu các Bổn tôn an bình và phẫn nộ.

GURU giúp thành tựu chư đạo sư Trì Minh Vương.

PADMA giúp thành tựu chư Không Hành Nữ và Hộ Pháp.

SIDDHI giúp đạt được các thành tựu thông thường và siêu việt.

 giúp viên thành mọi mong ước của con.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ đưa hành giả tới cõi Tịnh độ nguyên thủy.

VAJRA đưa hành giả tới cõi Đông Phương Hiện Hỷ.

GURU đưa hành giả tới cõi Nam Phương Vinh Quang.

PADMA đưa hành giả tới cõi Tây Phương Cực Lạc.

SIDDHI đưa hành giả tới cõi Bắc Phương Viên Hạnh.

 đưa hành giả tới cõi Trung Ương Bất Động.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

O Ā HŪ giúp đạt được cấp độ của Trì Minh Vương Tam Thân.

VAJRA giúp đạt được cấp độ Trì Minh Vương an trụ trên các địa.

GURU giúp đạt được cấp độ Trì Minh Vương Cuộc Đời Bất Tử.

PADMA giúp đạt được cấp độ Trì Minh Vương Đại Thủ Ấn.

SIDDHI giúp đạt được cấp độ Trì Minh Vương Tự Nhiên Hiện Hữu.

 giúp đạt được cấp độ Trì Minh Vương Hoàn Toàn Chín Mồi.

O Ā HŪ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

Trì tụng một biến thần chú Kim Cương Thượng Sư cũng ban một thân thể vật lý và đưa chúng ta đến với thế giới này. Bất kỳ hữu tình chúng sinh nào thấy, nghe hay nghĩ về thần chú này chắc chắn sẽ được thiết lập trong hàng ngũ của chư vị Trì Minh Vương nam và nữ. Thần chú Kim Cương Thượng Sư là lời nói của chân lý; nếu điều con mong muốn không xảy ra như Ta đã hứa, Ta, Liên Hoa, đã lừa dối hữu tình chúng sinh – thật vô lý! Ta không dối gạt các con – nó sẽ xảy ra giống như Ta đã hứa.

Nếu con không thể trì tụng thần chú này, hãy dùng nó để trang hoàng đỉnh của cờ chiến thắng và cờ cầu nguyện; chẳng nghi ngờ gì, những chúng sinh sẽ được giải thoát nhờ cơn gió thổi qua. Nếu không, hãy khắc nó trên sườn đồi, cây cối và đá; sau khi được thánh hóa, bất kỳ ai đi ngang qua và thấy chúng đều sẽ được tịnh hóa khỏi bệnh tật, sự chiếm hữu của tinh linh và những che chướng. Các tinh linh và ma quỷ trong vùng sẽ dâng cúng của cải và sự giàu sang. Hãy viết thần chú này bằng vàng lên mảnh giấy màu chàm và treo chúng lên; ma quỷ, những kẻ gây chướng và tinh linh xấu ác sẽ không thể làm hại con. Nếu con đặt thần chú lên tử thi ngay khi họ qua đời và không bỏ nó đi, trong lễ hỏa thiêu, màu sắc của cầu vồng sẽ xuất hiện và thần thức sẽ được chuyển di tới cõi Cực Lạc của Phật Vô Lượng Quang. Những lợi lạc của việc viết, đọc và trì tụng thần chú Kim Cương Thượng Sư là không thể nghĩ bàn. Vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh trong tương lai, hãy viết lại những điều này và chôn giấu nó. Nguyện cầu giáo lý này gặp được kẻ hữu duyên và phước đức.

Samaya Gya Gya Gya

Chống lại những kẻ có tà kiến, điều này được niêm phong bằng ấn bí mậtGya Gya Gya

Nó được giao phó cho những vị có thệ nguyện thanh tịnhGya Gya Gya

Tulku Karma Lingpa lấy ra kho tàng này và sao chép lại từ một cuộn kinh vàng.

Heidi Nevin chuyển dịch sang Anh ngữ ở Darjeeling, Ấn Độ vào ngày 9 tháng 8 năm 2002.

Nguyên tác: The Benefits of the Vajra Guru Mantra and an Explanation of its Syllables

Tulku Karma Lingpa
Việt dịch: Pema Jyana
Nguồn: Những lợi lạc của Thần chú Kim Cương Thượng Sư