kinh kalama_medium

Kinh Kalama

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỳ-khưu, đi đến Kesaputta, thị trấn của người Kalama. Những người Kalama ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn Gotama là con […]

Read more
1 41 42 43 44 45 49