Tám bảo trang của ý nghĩa thâm diệu hát tại động trời cao Ramding

Phá vỡ các phóng chiếu tạo tác từ bên trong,
Đấy chẳng phải là chánh kiến, không hoen ố bởi bất kỳ cực đoan nào hay sao?
Trang sức bằng kinh điển, điểm trang bằng luận lý,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.

Khi các tư tưởng tan biến vào pháp thân,
Đấy chẳng phải là thiền định tự sinh khởi hay sao?
Trang sức bằng cảnh giới của các chứng nghiệm,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Khi sáu giác quan đều tịnh hoá ở ngay nơi chúng vận hành,
Đấy chẳng phải là giới hạnh, song hành cùng hương vị đồng đẳng hay sao?
Trang sức bằng cảm nhận, rằng thời điểm chín muồi là đấy,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Khi kinh nghiệm tánh Không – đại lạc bừng dậy,
Đấy chẳng phải là cốt tuỷ giáo huấn của dòng khẩu truyền hay sao?
Trang sức bằng bốn pháp gia lực,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Khi linh kiến sống động của tánh Không hé mở,
Đấy chẳng phải là tiến trình của con đường và các mức độ tu chứng hay sao?
Trang sức bằng các dấu hiệu khi đi xuyên con đường tu ấy,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Khi tâm ta vào được đến nơi có câu giải đáp cho bài hát đố,
Đấy chẳng phải là Phật quả, đạt được trong một đời hay sao?
Hóa hiện trong vô lượng thân tướng, tựu chung trong bốn pháp thân,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Một vị đạo sư thâm nhập kinh điển, luận lý và các giáo lý thù thắng,
Đấy chẳng gọi là một vị lạt ma, nắm giữ dòng truyền thừa hay sao?
Điểm trang bằng trái tim tôn quý của lòng đại từ bi đích thực,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Một kẻ có được tín tâm, phú bẩm với lòng từ bi tràn khắp,
Đấy chẳng phải là một đệ tử, như một chiếc bình chứa vô cùng thích hợp hay sao?
Trọn vẹn lòng quy ngưỡng, cùng với giới nguyện không gì lay chuyển,
Và điều ấy sẽ trở thành như một trợ duyên, một bảo trang vi diệu.
Tóm lại, ta thấu triệt tâm thức xuyên qua chánh kiến.
Thiền định sẽ biến cái hiểu trở thành kinh nghiệm.
Giới hạnh sẽ như những chi tiết nhỏ nhiệm làm toàn vẹn bức tranh,
Và điều thực sự xảy đến, ấy là bốn pháp thân hóa hiện.
Quả vị của tất cả những điều này được thực chứng xuyên qua tâm.
Chứng ngộ nghĩa là thấy được, cuối cùng, rốt ráo, tất cả đều hệt như nhau.

Đức Milarepa