Bài ca sáu điểm tinh yếu

Lời di huấn cuối cùng của Milarepa hát cho Rechungpa

Hãy lắng nghe, con trai yêu dấu của trái tim thầy, Rechung ơi.
Hãy lắng nghe Những Lời Di Huấn Cuối Cùng thầy hát cho con.

Trong biển khổ của tam giới,
Thân giả huyễn này đây chính là tội phạm,
Luôn phấn đấu để đạt được các mục đích lợi lạc vật chất,
Có còn thời gian nào để buông bỏ những nỗ lực thế gian?
Ôi Rechung, hãy vứt qua bên những đeo đuổi thế tục.

Trong thành quách của xác thân tứ đại,
Tâm thức hư ảo mê lầm chính là tội phạm,
Bị giam cầm trong huyết nhục của tấm thân giả hợp,
Có còn thời gian nào để chứng ngộ Chân Thực Tại, Rechung?

Ôi Rechung, hãy phân biệt đâu là chân tâm, thực tánh.
Giữa ranh giới của tâm và vật chất,
Thức uẩn trong con chính là tội phạm,
Bị cuốn hút vào cảnh giới của những phóng chiếu dựa trên nhân duyên,

Có còn thời gian nào để chứng ngộ cái vô tạo tác?
Ôi Rechung, hãy nắm giữ thành quách của tánh Không bất sinh bất diệt.
Giữa ranh giới của thế gian này và cảnh giới kế tiếp,
Thần thức quẩn quanh trong giai đoạn trung ấm chính là tội phạm,

Chạy đuổi theo một xác thân, cho dù đang lang thang không thân xác,
Có còn thời gian nào để chứng ngộ Thực Tại Tối Hậu, Rechung?
Ôi Rechung, hãy nỗ lực đến được với sự trực ngộ ấy.
Trong thành quách hư dối của sáu loại hữu tình,

Đã tích lũy vô vàn ô nhiễm và ác nghiệp,
xuyên qua tác động của tham và sân,
Chẳng còn chút thời gian nào để chứng nghiệm Tánh Không Bao La Trùm Khắp.
Ôi Rechung, hãy buông bỏ tham, sân.

Trong cảnh giới vô sắc của các cõi trời,
Có vị Phật đã phải nương vào phương tiện hư dối,
Dẫn dắt chúng sinh nơi ấy hướng về chân lý tương đối,
Còn Chân Lý Viên Mãn,
làm sao chứng ngộ được khi không có thời gian?
Ôi Rechung, hãy buông bỏ mọi khái niệm tạo tác.

Lạt Ma, Bổn Tôn và Thiên Nữ (Lama, Yidam và Dakini),
Cả ba kết hợp làm một – Hãy thỉnh cầu các ngài!

Tri kiến toàn hảo, quán chiếu toàn hảo và hành trì toàn hảo,
Cả ba kết hợp làm một – Hãy sở đắc chúng!
Cuộc đời này, đời kế tiếp, và thân trung ấm,
Cả ba kết hợp làm một – Hãy hợp nhất tất cả!
Đây là những lời dặn dò và di huấn cuối cùng của ta.

Ôi Rechung, chẳng còn gì để nói thêm được nữa.
Con trai ta ơi, hãy luôn quy ngưỡng,
Hướng trọn lòng mình đến những giáo lý ấy

Đức Milarepa