Lời hứa nguyện uy nghiêm

Kính lạy đệ tử truyền thừa của Pháp Vương Naropa  của đường tu giải thoát,
Xin hãy gia trì cho kẻ hành khất này được ẩn tu ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Quỷ ma của các thú vui thế gian chẳng thể làm tán tâm hay sao lãng.
Nguyện công phu thiền định tăng trưởng.

Chẳng hề vướng mắc, tham đắm hồ nước của thiền chỉ.
Nguyện những đóa hoa của thiền minh sát nở rộ.

Sự căng thẳng, gắng sức của các phóng chiếu chẳng thể nào khuấy động.
Nguyện tán lá của sự giản đơn lan trải, sum xuê.

Hạt mầm của tâm đối đãi không hiện diện trong khi ẩn cư,
Nguyện trái quả – kinh nghiệm và chứng ngộ – trưởng thành trong vững chãi.

Toàn bộ quỉ ma hoàn toàn bất lực, chẳng thể nào gây trở ngại.
Nguyện chắc chắn đạt được [thành tựu] tối hậu, thấu hiểu bản tâm.

Trên con đường nương theo phương tiện thiện xảo, không quanh co bởi các vọng niệm,
Nguyện đứa con yêu của thầy tìm ra được một nẻo đường, gót nối gót theo bước chân sư phụ.

Đạo sư từ bi, tinh túy của Bất động Phật,
Xin hãy gia trì cho kẻ hành khất này được ẩn tu ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Đức Milarepa