Bài cầu nguyện xua tan chướng ngại trên con đường

Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Chí thành cầu khẩn Pháp thân Vô Lượng Quang Như Lai.
Chí thành cầu khẩn Báo thân Đại Bi Quán Tự Tại.
Chí thành cầu khẩn Hóa thân Đại sĩ Liên Hoa Sanh.
Bậc Thầy hóa thân hy hữu của chúng con,
Giáng sanh, học hỏi, tu trì trên đất Ấn,
Lai lâm đến Tạng hàng phục chúng quỷ ma,
Thân trụ nơi vùng Ô-ghen độ dân chúng.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.
Khi thấy thân kỳ diệu của Ngài,
Tay phải bắt Ấn cầm bảo kiếm,
Tay trái kết khế Ấn câu triệu,
Há miệng, nhe răng, mắt trợn trừng,
Thừa tự chư Phật, hộ chúng sanh.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi nghe được Chánh pháp bảo châu,
Từ thắng thân ánh sáng của Ngài,
Tay phải cầm hộp Kinh chữ Phạn,
Tay trái cầm hộp Kinh Phua Ba,
Chứa đựng các tâm pháp sâu mầu.
Thầy Giáo thọ nơi Dăng‐Lê‐Suê,
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi điều phục Hộ pháp cưỡi dê,
Nơi Tịnh xứ vô cấu thắng lạc,
Vùng biên giới Ấn Độ ‐ Tây Tạng,
Lúc thỉnh Ngài giáng lâm gia trì,
Hương thơm lan tỏa khắp núi rừng,
Hoa sen đủ sắc nở mùa Đông,
Cam lồ Bồ đề phun thành suối,
Nơi vùng thù thắng an lạc đó,
Thánh tôn diệu hảo mặc pháp y,
Tay phải nâng Kim cương chín chấu,
Tay trái nâng chiếc vỏ ốc báu,
Trong chứa đầy máu đỏ cam lồ,
Điều phục các Không Hành, Hộ pháp,
Mắt thấy Bổn Tôn, đắc thành tựu.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi sáng lập Thánh giáo Như Lai,
Tu trì tinh tấn nơi Sơn dã,
Niệm Chú dao Phua lượn trên không,
Kết Ấn Kim cương mà nhảy múa,
Tiến vào rừng cây chiên đàn thơm,
Vòng lửa rực rỡ khô biển cả,
Cháy sạch u ám của ngoại đạo,
Dạ xoa đen bị nát thành tro,
Dẹp sạch ma quân, ai sánh bằng.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi trấn phục La sát, chúng ma,
Hóa thành đồng tử mặc y áo,
Sắc thân tướng hảo đẹp khôn tả,
Hàm răng đẹp đều, mái tóc vàng,
Tuổi tầm thiếu niên tròn mười sáu,
Đeo trang sức đẹp ở trên thân,
Tay phải cầm dao Phua ba đồng,
Trấn phục La sát hàng ma chướng,
Tay trái cầm dao Phua chiên đàn,
Bảo hộ những ai có tâm thành,
Nơi cổ đeo dao Phua ba sắt,
Cùng với Bổn Tôn không khác biệt,
Vô nhị hóa thân chốn Diêm phù.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi muốn phục ma nơi các miền,
Toàn thân rực lửa đầy đại địa,
Trong hồ có tên là Nhất tiễn,
Ngồi an nhiên trên một Hoa sen,
Trong hoa sen chứa nhiều mật ý,
Danh hiệu xưng là Liên Hoa Sanh,
Vị Phật viên mãn đã giáng lâm,
Hóa thân kỳ diệu như vậy đó.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Như ánh mặt trời soi đất Tạng,
Là Thầy dẫn dắt chúng tín tâm,
Tùy duyên phương tiện mà hiện hóa,
Trên đỉnh núi cao Tsang Kha La,
Điều phục Chiến thần Ưu bà tắc,
Lửa cháy phừng phừng đỏ đất trời,
Kiêu mạn Chiến thần Ưu bà tắc,
Cùng hai mốt vị bị điều phục.
Nơi đèo Măng Dun cưỡi mây lành,
Giúp bốn Tỳ kheo đạt thành tựu,
Thánh giả tối thượng chúng Trì Minh.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Vùng cao nguyên Thánh Mẫu Pen Thang,
Hàng phục mười hai thần Địa mẫu.
Nơi đỉnh Kha La của Tây Tạng,
Hàng phục thần Sha Mệ Tuyết Sơn.
Lấy tim con trai thần Đam Suê,
Điều phục luôn cả thần Thăng Lha,
Và rồi nơi đỉnh núi Hê Pô,
Hàng phục tất cả loài La sát.
Tất cả các loại đại quỷ, thần,
Hoặc xin quy y, dâng tim cúng,
Hoặc nguyện hộ trì Thánh giáo Ngài,
Có kẻ xin được theo hầu hạ,
Oai đức thần lực lớn lao thay!
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Hoằng dương vi diệu Pháp thù thắng,
Khi dựng cột treo cờ chiến thắng,
Xây dựng thành công chùa Sam‐dê,
Hoàn mãn ước nguyện của Pháp Vương.
Chí Tôn có ba ngoại pháp hiệu,
Pháp hiệu đầu tiên: Liên Hoa Sanh,
Tiếp theo là Liên Hoa Lai Nguyên,
Và cuối là Hồ Sanh Kim Cương,
Mật hiệu Phẫn Nộ Kim Cương Tôn.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Chùa Sam dê ‐ Chim Phua xây xong,
Diệt sạch chướng ngại, ban thành tựu,
Đưa Vua, dân vào đường giải thoát,
Hàng phục đạo Bon thờ ma quỷ.
Pháp bảo từ Pháp thân vô cấu,
Đưa người đủ duyên vào Phật địa.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Sau đó quang lâm xứ Ô-ghen,
Để mà trấn phục loài La sát,
Đấng tối vĩ đại trong cõi người,
Tất cả việc làm khó nghĩ bàn,
Thần thông oai đức lớn lao thay!
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Dùng thân khẩu ý cứu bạt chúng hữu tình,
Dùng trí đoạn hết chướng nghiệp của ba cõi,
Đắc thắng thành tựu ‐ Đại Lạc Thù Thắng thân,
Diệt sạch chướng ngại chứng trọn quả Bồ đề.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Om Ah Hung Vajra Guru Pema Thodtreng Tsal Vajra Samaya Dza Siddhi Pha La Hung Ah.

Đấng Hóa thân Khai Mật Tạng Orgyen Choggyur Dechen Lingpa trong lúc tâm ý bổn nhiên vượt khỏi ý niệm vào ngày tháng tốt lành dưới chân núi Ronggo Đại Tôn khai quật ra Bảo tạng Thugdrub BarchadKunsel Gyi ZhalDamnying Yidshin Norbu (Thượng Sư Tâm Ý Tiêu Trừ Nhất Thiết Chướng Ngại ‐ Khẩu Quyết Tâm Ý Như Ý Bảo).

Bài nguyện này được trích ra từ bảo tạng trên. Bài nguyện này có thể tiêu trừ tất cả chướng ngại của chúng sanh, tăng trưởng tất cả những lợi lạc, thiện ích.