Cuộc đời Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye thứ ba

Như lời tiên tri của Jamgon Kongtrul Palden Khuyetnse Oser, Jamgon Kongtrul Lodro Chokyi Senge sinh ra ở miền trung Tây Tạng năm 1954, Karmapa thứ 16 nhận ra ngài và truyền một bức thư công nhận. Đức Dalai Lama và Karmapa thứ 16 Rangjung Rigpe Dorje đã cùng tìm ra ngài và tấn phong ngài là Jamgon Kongtrul thứ 3.

Khi ngài được 6 tuổi, ngài nhận lễ tấn phong do Karmapa thứ 16 cử hành ở tu viện Rumteck ở Sikkim. Như các đời trước, Ngài nghiên cứu kinh sách và nhận quán đảnh, khẩu truyền và hướng dẫn thực hành. Ngài trở thành trưởng tử của Karmapa thứ 16. Ngài giữ cái thấy trong sáng rằng Karmapa 16 là một vị Phật, bất cứ điều gì Karmapa nói ngài cũng thấy đó là xác thực, bất cứ điều gì Karmapa làm ngài cũng nhìn thấy đó là việc tốt lành. Tâm của hai người đã hòa làm một.

Khoảng 3000 học trò từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Sikkim, Tây Tạng, Phương Tây và Phương Đông trên khắp thế giới đã nhận giới sadi và giới xuất gia từ Jamgon Kongtrul. Ngài đã thành lập các tu viện với những vị tu sĩ mặc áo vàng và buông bỏ thế tục, ngài trở thành người trì giữ và truyền trao Giới luật Vinaya.

Năm 1992, khi ngài 39 tuổi, do những trở ngại trong cuộc đời của ngài, cũng là một trở ngại to lớn của giáo pháp, và do phước đức yếu kém của chúng sinh, tâm của ngài hòa vào pháp thân. Nhưng khi Bồ Tát thành tựu Bồ Đề Tâm, và khi họ không còn che chướng bởi nghiệp, họ được cho là có khả năng tái sinh trở lại theo ý nguyện. Jamgon Kongtrul chắc chắn là đã thành tựu giáo pháp của Đức Phật và đặc biệt giáo pháp của truyền thừa Karma Kagyu.

Jamgon Kongtrul thứ 3 là một hành giả, đạo sư, người hướng dẫn và một con người mẫu mực. Những gì ngài làm cho giáo pháp và chúng sinh được trải rộng khắp Châu Âu và Châu Á. Lòng sùng mộ của ngài tới đạo sư gốc là Karmapa 16 là toàn hảo và là một hình mẫu cho sự gắn kết giữa thầy và trò.