Đạo ca Milarepa – Bài hát nói về Thiện và Ác

Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức Marpa ân huệ.
Có phải những con quỷ độc hại các ngươi
vẫn còn giận dữ?

Thân của các ngươi có thể bay dễ dàng trên không trung,
Nhưng tâm các ngươi đầy những ý nghĩ lỗi lầm do tập khí.
Các ngươi nhe những răng nanh giết người
đe dọa người ta,
Nhưng các ngươi có thể chắc rằng khi các ngươi hại họ,
Các ngươi chỉ tự chuốc lấy ưu phiền.

Nghiệp Luật không bao giờ thất bại vận hành;
Không ai thoát được một khi quả chín.
Các ngươi chỉ tự chuốc lấy ưu phiền.
Ma đói các ngươi, sai lầm và tội lỗi!
Ta cảm thấy tiếc và thương hại cho các ngươi.

Vì các ngươi đang mãi gây tội lỗi,
Xấu ác là tự nhiên đối với các ngươi.
Vì Nghiệp sát sinh trói buộc,
Các ngươi lấy thịt và máu làm thực phẩm.
Do lấy đi sinh mạng người khác,
Các ngươi sinh ra làm ma đói.

Những hành vi tội lỗi đưa dẫn các ngươi
Đến những chỗ sâu của Con Đường hạ đẳng.
Hãy quay lưng lại, các bạn ơi, với Nghiệp cạm bẫy này,
Và cố gắng đạt chân hạnh phúc
Ở bên kia tất cả hy vọng và sợ hãi!

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Trích: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống 2013