Đạo ca Milarepa – Khúc hát niềm tin chắc hoàn toàn

Chí tâm đảnh lễ đức Marpa toàn hảo.

Ta là hành giả yoga nhận thức Chân Lý Tối Hậu.
Trong Bản nguyên Bất Sinh, ta trước tiên đạt niềm tin chắc;
Trên Con Đường Bất Diệt, dần dần hoàn thiện năng lực của ta;
Với các biểu tượng và chân ngôn đầy ý nghĩa
Lưu xuất từ tâm đại bi
Bây giờ ta hát khúc hát này
Từ cõi tuyệt đối của Pháp Tánh.

Bởi vì Nghiệp tội lỗi của các ngươi đã tạo
Dày mù lòa và chướng ngại không thể vượt qua,
Các ngươi không thể hiểu nghĩa
Của Chân Lý Tối Hậu.
Vậy, hãy lắng nghe Chân Lý Phương Tiện.

Trong các Kinh xưa không tì vết,
Tất cả chư Phật trong quá khứ đã nhiều lần
Khuyên nhủ bằng Chân Lý Nghiệp vĩnh viễn –
Rằng mọi chúng sinh đều là người thân thuộc.
Đây là Chân Lý vĩnh viễn chẳng bao giờ thất bại.
Hãy lắng nghe kỹ lời dạy của Bi Tâm.

Ta, hành giả yoga đã phát triển nhờ các phép tu hành,
Hãy biết rằng các chướng ngại bên ngoài chỉ là bóng diễn,
Và thế gian ma cảnh
Một trò chơi huyễn thuật của tâm bất sinh.

Bằng cách nhìn vào trong tâm sẽ thấy
Bản tánh của Tâm – không bản thể, vốn là không.
Qua thiền định trong cô liêu, ân huệ
Của chư Đạo Sư Truyền Thừa và giáo lý
Của Naropa vĩ đại, đạt được.
Chân Lý bên trong của Phật
Sẽ là đối tượng của thiền định.

Nhờ sự chỉ dạy ân huệ của Đạo Sư ta,
Mà hiểu được nội nghĩa khó hiểu của Mật Điển.
Qua tu tập các Yoga Phát Sinh và Hoàn Thiện,
Lực Sống phát sinh

Và nhận ra duyên cớ của tiểu vũ trụ bên trong.
Như vậy ta không sợ
Những chướng ngại hư huyễn ở thế giới bên ngoài.

Ta thuộc Dòng Truyền Thừa Thần Diệu vĩ đại,
Với vô số hành giả yoga nhiều như tất cả Hư không to lớn.

Khi một người trong tâm ngẫm nghĩ
Về trạng thái bản nguyên của Tâm,
Những ảo tưởng của y tiêu tan
Vào trong Pháp giới.
Không thể thấy ai gây khổ và ai bị khổ.
Học hết các Kinh
Cũng không dạy gì hơn thế.

Đức Milarepa

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

Trích: Đạo ca Milarepa – Viet Nalanda Foundation ấn tống 2013